FASHION39P苏小猫爱尤物

FASHION39P苏小猫爱尤物

诸脉皆属于目筋,脉紧急,则目上瞪而不能合,目不合,则不得眠也。 言当荡其热以和其胃也,不尔,言未经极吐下也。

则是上条少阴病乃入府证也,少阴邪热已转属府胃,府实热消灼肾水,故口燥咽干,用大承气以泻府,而实热自除。下焦虚寒,故小便色白。

方有执曰:躁,手足疾动也;到,犹言反也,谓徒躁扰而反不得解也。此虽暴烦频利,有似少阴之证,然其利当自止。

一经未罢,又传一经,同病而后归并一经自病者,名曰并病。 厥逆轻重浅深汪琥曰:按此条论仲景无治法。

胸满虽同,而脉浮细嗜卧,则为表邪已解,□痛为少阳有邪,故与小柴胡汤。今邪至太阴,脉浮不缓者,知太阳表邪犹未全罢也。

学者当于证中审察风、寒、湿、燥、内外、虚实之因,分别施治,庶不致伤寒所致太阳病,痉、湿、暍,此三种,宜应别论,以为与伤寒相似,故此见之。 蛔厥者,其人当吐蛔,今病者,静而复时烦者,此为藏寒。

Leave a Reply